Általános szerződési feltételek | Feribá

Általános szerződési feltételek

Jelenlegi hely

Általános Szerződési Feltételek

 

A www.feriba.hu weboldalon található webáruház a Feribá Kft. által üzemeltetett interneten elérhető webáruház, ahol az ügyfél (Felhasználó) és az adott Partner (kereskedő) között jön létre a szerződés, a Feribá Kft. közvetítésével.

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Feribá Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) szerződéses jogviszonyban álló partnerei (továbbiakban Partner) és a Szolgáltató által a www.feriba.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A webáruházon keresztül a felhasználó (vevő) által leadott elektronikus vagy telefonos rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a vevő és a Partner között.

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.feriba.hu weboldalon keresztül történik. A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a http://feriba.hu/tartalom/altalanos-szerzodesi-feltetelek címről.

 

1.Szolgáltató adatai

 

Cégnév:                                              Feribá Kft.

Székhely:                                           1157 Budapest, Zsókavár utca 18. 2. em. 9.

Képviselő neve:                                              Farkas Ferenc, Kovács Attila Antal

Cégjegyzékszám:                            01-09-270379

Bejegyző Bíróság:                           Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                           25356085-2-42

Statisztikai szám:                             25356085-6311-113-01

Számlavezető pénzintézet:        PÁTRIA Takarékszövetkezet Budapest III sz. fiók (1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 37)

Pénzforgalmi jelzőszám:              65100149-11400411-00000000

Telefon:                                              +3670 627-5590

Fax:                                                      +361410-1494

E-mail:                                                 info@feriba.hu

 1. Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: Magyar Hosting Kft.

Cím: 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetőség: +36-1-700 2323

 

2.Fogalmak

 

 1. Partner: A Partner egy gyűjtőfogalom, az a jogi vagy természetes személy (vállalkozó, kereskedő), aki a Feribá Kft-vel szerződéses jogviszonyban áll. A Partner a www.feriba.hu weboldalon teszi közzé ajánlatait a weboldalon regisztrált vevők, a weboldal látogatói, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vásárlók számára.

 

 1. Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Partner (vállalkozó, kereskedő) között létrejött egyedi megállapodás (együttműködési megállapodás), amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

 

 1. Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, aki jelen esetben a Feribá Kft.

 

 1. Közvetített szolgáltatás: a weboldalon keresztül a Partner által elhelyezett termékek vagy szolgáltatások megvásárlásához, igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.

 

 1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

 1. Regisztráció: A felhasználó a „Regisztráció” menüpontban a személyes adatainak megadásával felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztráció nem feltétele a vásárlásnak.

 

 1. Felhasználói fiók: A felhasználó regisztrációt követően létrehozott saját fiókja, melyben nyomon követheti rendeléseit, karbantarthatja személyes és szállítási adatait.

 

3.A weboldal célja

 

 1. A weboldal felületet biztosít a Partnerek (vállalkozók, kereskedők) számára ahhoz, hogy az általuk eladásra kínált termékeket és szolgáltatásokat, valamint a rájuk vonatkozó hirdetésüket megjelenítsék, illetve a Szolgáltatóval elhelyeztessék a weboldalon.

 

 1. A weboldal az online kereskedelem mellett a telefonos ügyfélszolgálton keresztül leadott megrendelés alapját is képezi, kialakítva ezzel egy egységes ügyfélkezelés lehetőségét.

 

 1. A Feribá Kft.-n keresztül lehetőség van a piac nyitvartás idejének és helyszínének kiterjesztésére, eljuttatva ezzel a „piacot” a megrendelő ajtajához.

 

 1. A Feribá Kft. napi fogyasztási cikkek közvetítő kereskedelmével foglalkozik, ahol a megrendeléseket telefonon és webes megrendelés formájában lehet leadni, valamint az áruk kiszállítása kérhető, de a helyszínen is átvehetőek.

 

 1. A www.feriba.hu weboldal egy egyedi kereskedelmi oldal és egyben Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, mely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.

 

4.Általános rendelkezések

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. A jelen ÁSZF 2015. október 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a regisztrált felhasználót e-mailben értesíti. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A www.feriba.hu Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogathatók, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

 1. A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5.A szolgáltatóra, mint közvetítő szolgáltatóra vonatkozó szabályok

 

 1. Felelősség

 

 1.  Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy bár mi és partnereink is mindent megteszünk az információk teljességéért, helytállásáért, és aktualitásáért, minden esetben olvassák el a csomagoláson található tájékoztatót.

 

 1. A Honlapon található információk jóhiszeműen a Partnerek által megadott adatok alapján kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Honlapon elhelyezett termékek, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag az azt elhelyező Partner tartozik felelősséggel.

 

 1.  A képek csak illusztrációk, ettől függetlenül partnereink a napi kínálatban elérhető legszebb, legfrissebb árucikkekkel állnak a megrendelők rendelkezésére.

 

 1. Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét:

 

 • mindazon károk tekintetében, amelyek a www.feriba.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,
 • a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,
 • a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)
 • a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

 

 1. A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

 1. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy Partner által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

 

 1. A Szolgáltató nem avatkozik bele a weboldal használói (Felhasználó és Partner) között felmerült jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a weboldal Felhasználói és Partnerei mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. (a Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Partner között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet)

 

 1. Jelen felelősségi szabályok mind a Partnerrel, mind pedig Felhasználóval szemben hatályosak.

 

 1. A Feribá Kft. mindezek mellett minden tőle telhetőt megtesz, hogy vitás esetben rendezze az érintett felek közötti viszonyt, a felek lehető legnagyobb megelégedésére.

 

 1. Kötelezettségek

 

 1. Szolgáltató a Szolgáltatás 95%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 3 munkanap) előre értesítette Felhasználót és Partnereit a weboldalon.

 

 1. Jogok

 

 1. A Szolgáltató jogosult a Partner termékeit, szolgáltatásait, s ajánlatait az oldalon inaktiválni, ha a Partnernek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Partner súlyos szerződésszegése miatt került sor.

 

 1. A Partner által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

 1. Abban az esetben azonban, ha a Partner az 7.4. pontban meghatározott tilalmakat megsérti, Szolgáltató jogosult a Partner termékeinek, szolgáltatásainak levételére, illetve, ha sértő tartalmat kíván elhelyezni az oldalon a Partner, akkor a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását, vagyis a termékek, szolgáltatások elhelyezését bármikor megtagadhatja és nem köteles azt elhelyezni a weboldalán.

 

6.Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

 

 1. A weboldal tartalmának megtekintéséhez regisztráció nem szükséges.

 

 1. A weboldalon elérhető termékek megvásárlásához és a szolgáltatások igénybevételéhez érvényes regisztráció nem szükséges, de ajánlott, mert így a későbbiek folyamán kényelmesebbé válik a vásárlás.

 

 1. A vásárláshoz azonban szükséges a személyes adatok megadása, továbbá az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása.

 

 1. Regisztráció

 

 1. A felhasználó a regisztrációval felhasználói fiókot hozhat létre, melyben nyomon követheti vásárlásait, karbantarthatja személyes és szállítási adatait.

 

 1. A weboldalon történtő regisztráció során a felhasználónak az alábbi adatok megadása kötelező:
  • felhasználónév
  • e-mail cím

 

 1.  A weboldalon történő regisztrációt követően egy automatukus üzenetet küld a Szolgáltató felülete a megadott e-mail címre, amely segítségével beállítható a kívánt jelszó.

 

 1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával, regisztráció nélküli vásárlásával, a weboldal regisztráció nélküli használatával, illetve a telefonon keresztül leadott megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a weboldalon regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

 1. Regisztrációjának törlését a felhasználó bármikor kérvényezheti e-mailben a Szolgáltatónál.

 

 1. Az online történő vásárlás során a regisztrációt az email cím azonosítja, vagyis egy email címmel csak egyszer lehet regisztrálni. Ebben az esetben felhasználói fiók jön létre a weboldalon.

 

 1. A telefonon történő vásárlás során nem történik regisztráció, azt minden esetben a felhasználónak kell elvégeznie a weboldalon, amennyiben felhasználói fiókot szeretne létrehozni.

 

 1. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár.

 

 1. Ha a weben regisztrált felhasználó elfelejtette jelszavát, akkor használhatja a jelszó emlékeztetőt. Ha az Ügyfél itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó generálásához szükséges lépéseket e-mailben Szolgáltató elküldi a megadott e-mail címre.

 

 1. Rendelés menete (vásárlás)

 

 1. Telefonos rendelés: A rendelésre lehetőség van telefonon keresztül. Ebben az esetében az első rendeléskor az ügyfélszolgálatos kolléga felveszi Öntől a személyes adatokat és rögzíti a rendszerben, majd a rendszer a felhasználónak generál egy ügyfél azonosítót. Ezt követően a kolléga felveszi a rendelést. Az első rendelés teljesítése előtt az ügyfélnek el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót, melyet a futár kolléga papír alapon ad át Önnek. A dokumentumok átvételét Önnek írásban igazolnia kell, melyet az átvételi elismervény aláírásával tud megtenni. Amennyiben nincs tisztában termékválasztékunkkal, a kolléga bármilyen kérdéssel készséggel áll a rendelkezésére.

 

 1.  A weboldalon lehetőség van regisztráció illetve bejelentkezés nélkül történő rendelésre, valamint regisztrációt és bejelentkezést követő rendelésre is.
 2.  A weboldalon keresztül történő megrendelés esetén a termékeket a kosárba kell helyezni. Erre lehetőség van a listaoldalakon a termék képére kattintással, vagy a termékek egyedi oldalán a Kosár gombra történő kattintással. Ez utóbbi esetben állíthatóvá válik a termékek mennyisége. Amennyiben kilós áruról esik szó, a mennyiség mezőbe tizedes jeggyel történő beírással van lehetőség kevesebbet, vagy többet kérni, mint 1 kg.
 3. A kosárba összekészített megrendelések leadása a képernyő jobb felső sarkában a kosáron való kattintással történik. Ezt követően a felhasználónak lehetősége van arra, hogy átnézze a termékeket, azok mennyiségét növelje v. csökkentse, esetleg törölje az a kosarából. A módosítások után a kosár frissítése gombra kattintva tudja frissíteni a kosár tartalmát. Ezen a ponton még visszatérhet a vásárláshoz és további termékeket is rakhat a kosarába.
 4. Amint befejezte a vásárlást, az ellenőrző oldalon a Megrendelés gombra kell kattintania.
 5. Ezt követően jelennek meg a szállítási és számlázási adatai. Amennyiben regisztráció/bejelentkezés nélkül rendel az oldalon, illetve be van jelentkezve, de ez az első megrendelése, kérjük, hogy adja meg a szállítási és számlázási adatait. Amennyiben bejelentkezve rendel az oldalon és már rendelt tőlünk a felhasználói adatok mellett megjelennek a szállítási és számlázási adatok. A szállítási adatoknál lehetősége van arra, hogy a tárolt címek mezőnél a kis nyílra kattintva kiválassza a korábban használt szállítási címek közül valamelyiket, vagy amennyiben egy újat szeretne megadni egyszerűen csak töltse ki a lenti mezőket. A számlázási adatok esetében szintén lehetősége van kiválasztani a tárolt címekre történő kattintással egy korábbit, illetve amennyiben újabbat szeretne megadni, azt is megteheti a lenti mezők kitöltésével.
 6. A folytatás a következő lépéssel gombra kattintva tudja kiválasztani, hogy milyen kiszállítási lehetőséget kér. Lehetősége van normál kiszállítás, expressz kiszállítási igénylésére, valamint arra, hogy egy ügyfélponton (az Újpalotai Vásárcsarnok területén működő ügyfélpontunkon (1156 Budapest, Nyírpalota út 52.)) személyesen vegye át a termékeket. Ez utóbbi esetben nem számolunk fel szállítási díjat.
 7. A folytatás a következő lépéssel gombra kattintva még egyszer le tudja ellenőrizni az összekészített termékeket, a szállítási és számlázási adatokat valamint a kiválasztott szállítás módját. Amennyiben itt a folytatás a következő lépéssel gombra kattint, azzal megrendeli a termékeket.
 8. A megrendelést követően a Szolgáltató egy automatikus üzenetet küld Önnek a megadott email címre a megrendelés részleteivel.
 9. A weboldalon történő termék-, illetve szolgáltatás megrendelésének visszaigazolásával szerződés jön létre a Felhasználó és a Partner között.
 10. A megrendelés lemondására egészen addig van lehetőség, amíg a megrendelés „szállítás alatt” státuszba nem kerül, ez általában a megrendelés leadását követő 1 - 3 órán belül megtörténik. Ezt követően már a futárnál van az összekészített megrendelés. Regisztrált felhasználók a weboldalra történő bejelentkezéssel, a Profilom menüpontban, a Rendelések fülön tudja megtekinteni a korábbi és a folyamatban lévő megrendeléseit. Itt van lehetősége a folyamatban lévő megrendelések lemondására a „Megrendelés lemondása” gombra kattintva. A nem regisztrált vagy a telefonon rendelt vásárlóknak telefonon vagy emailben van lehetősége lemondani a megrendelését, de szintén csak addig, amíg a megrendelés kiszállítása nem kezdődött meg.
 11. A megrendelés módosítására a „szállítás alatt” státuszig van lehetősége a vásárlóknak. A regisztrált felhasználók, a Profilom menüpont alatt, a Rendelések fülön megtekinthetik a korábbi és a folyamatban lévő megrendeléseiket. A folyamatban lévő megrendeléseket a 6.4.10. pont szerint lemondják, majd a megrendelés mellett megjelenő Újrarendelés gomb segítségével ismét a teljes megrendelés tartalmát a kosárba teszik. Ezt követően a kosárra kattintva lehetőségük van módosítani a mennyiségeken, tételt törölni vagy újabbat hozzátenni és a 6.4.3-6.4.8. pont szerint ismét leadni megrendelést.
 12. A termékválasztékunk folyamatosan bővül azáltal, hogy újabb és újabb partnerek csatlakoznak hozzánk.
 13. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár Partnereink és mi is igyekszünk aktuális árukészletet megjeleníteni az oldalon, előfordulhat, hogy mire a megrendelését feldolgozzuk, addigra az Ön által választott termék már nem elérhető. Ebben az esetben minden alkalommal telefonon egyeztetünk Önnel a helyettesítő termékkel kapcsolatban.
 14. A változásokról minden esetben értesítjük a helyszínen is vásárlóinkat, akiknek lehetőségük van a nem megfelelő árut visszaküldeni.
 15. Kérjük vegye figyelembe, hogy a megrendeléseket beérkezés sorrendjében teljesítjük, így egy terheltebb időszakban előfordulhatnak torlódások, csúszások. A kiszállítás időpontjával kapcsolatos kéréseket kérjük, adja meg a vásárlás során, a megjegyzés mezőben, ezeket lehetőség szerint igyekszünk figyelembe venni.
 16. A piaci sajátosságok miatt előfordulhat, hogy adott partner nem található meg a piacon a megrendelés napján, így az ő áruja nem érhető el aznap. Ezekeben az esetekben a megrendelt termékeket helyettesítő termékkel tudjuk helyettesíteni, amennyiben az adott napon meg szeretné kapni a megrendelést, vagy egy későbbi napon, előre egyeztetve szállítjuk házhoz a megrendelését.  Lehetőség van az így leadott megrenelésekre előrendelést is felvenni.
 17. Ha az elküldött megrendeléssel kapcsolatban hibát vagy eltérést észlel a Felhasználó az eredeti megrendeléséhez képest vagy saját adatit hibásan adta meg, akkor köteles, haladéktalanul Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot az segitseg@feriba.hu e-mail címen. Szolgáltató a megkeresést azonnal, de legkésőbb 1 munkanapon belül kivizsgálja és válaszol a megkeresésre.

 

 1. A weboldalon a Partnerek és Szolgáltató által feltüntetett valamennyi ár (díjak és költségek) magyar forintban értendő és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, feltéve hogy a Felhasználó kéri a termék kiszállítását. A termékárak karbantartása minden esetben a Partnerek felelősségi körébe tartozik. Nem a valóságnak megfelelő feltüntetésükért, vagy elírásukért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. Az árukészlet változékonysága, a folyamatosan beérkező friss áru, a kimért, nem előre csomagolt termékeknél adódó eltérések, a helyettesítő árucikkek alkalmazása, valamint egy későbbi kiszállítási időpont kérése miatt az egységárak és a kosár tartalmára jelzett ár is irányár, az árak tájékoztató árak. Így a kosár a végleges csomagösszekészítés során eltéréseket tartalmazhat az eredeti megrendeléshez képest. Éppen ezért a számla és az elszámolás alapját nem a megrendelés során leadott kosár tartalma, hanem a megrendelés összekészítése során összeállított csomag jelenti. Partnereink és mi is mindent megteszünk, hogy a kiszállításra kerülő csomag a legteljesebb mértékben megközelítse a kosárban leadott igényét.

 

 1. A weboldalon szereplő szeszes italok és egyéb jogszabályban meghatározott termékek kizárólag 18. életévet betöltött személyeknek értékesíthetőek, így kérjük, hogy amennyiben ilyen terméket rendel, mindig legyen egy 18. életévét betöltött személy jelen a csomagok átvételekor, hiszen a futár ellenőrzi az átvevő életkorát és megtagadhatja a rendelés vagy annak egy részének átadását. Azonban a kiszállítási díj ezekben az esetekben is kifizetendő.

 

 1. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó panaszát közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze, aki haladéktalanul gondoskodik annak Partnerhez való eljuttatásáról. Partner ilyen esetben is köteles a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálni és orvosolni. Szavatossági és jótállási igényt Felhasználó a Partnerrel szemben tudja érvényesíteni, Szolgáltató semmilyen szavatossági és jótállási időt, kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá Felhasználó az elállási/felmondási jogának gyakorlását közvetlenül a Partnerrel szemben gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával, illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogaink érvényesítése céljából - mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet – közvetlenül a Partnerhez fordulhat.

 

 1. Kiszállítás
  1.  A leadott megrendelések összekészítése a megrendelések beérkezési sorrendjében történik. Éppen ezért kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben, torlódások előfordulhatnak, így rendeljen mindig időben.
  2. Egyes Partnerek nem elérhetőek mindig a piacon, ilyenkor a tőlük rendelt áru helyett helyettesítő teméket szállítunk, előzetes egyeztetést követően, vagy előrendelést veszünk fel és egy későbbi időpontban szállítjuk ki a termékeket.

 

 1. A rendelés leadását követően 3 opció közül választhat:

 

 • személyes átvétel,
 • normál kiszállítás,
 • expressz kiszállítás.

 

 1. A személyes átvétel esetében nem számítunk fel szállítási díjat. Ebben az esetben a megrendelését összekészítve átveheti ügyfélpontunkon, a XV. kerületben, az Újpalotai vásárcsarnokban. (1156 Budapest, Nyírpalota út 52) A normál kiszállítási átlagos ideje – amennyiben a Felek másként nem állapodtak meg – a rendelés leadásától számított maximum 4 óra, míg az expressz kiszállításé maximum 2 óra.
 2. Egyes megrendelések összekészítési ideje eltérhet a szokásostól, így a kiszállítás ideje is változni fog. Erről előzetesen egyeztetünk ügyfeleinkkel.

 

 1. Munkanapokon a 16.00 óráig, szombaton 12 óráig leadott rendelések – ha a Felek másként nem állapodtak meg – még aznap kiszállításra kerülnek.

 

Amennyiben a rendelés leadása 16.00 óra, illetve szombaton 12 óra után történik, a kiszállítás ideje a piac soron következő napi nyitásának idejétől kell számítani.

Ettől az ünnepnapok kiszállítási rendje eltér, erről weboldalunkon előzetesen tájékoztatjuk a Vásárlókat.

 A piac normál nyitvatartási rendje:

 • Hétfőn: 6 – 17 óra,
 • Kedd-Szerda-Csütörtök-Péntek: 6-18 óra,
 • Szombat: 6-14 óra.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az általános kiszállítási feltételektől eltérő lehet az egyes termékek rendelhetősége. Ez abból adódik, hogy a csarnokban dolgozó kereskedők, Partnerek nyitvatartási ideje nem egységes. Partnereink termékeinek rendelhetőségéről a weboldal Partnereink menüpontja alatt talál tájékoztatást. Kérjük ezért, hogy ennek figyelembevételéve adja le megrendelését, adjon le előrendelést.

 1. Lehetősége van a megrendelés során a kiszállításra vonatkozó kérését a megjegyzés mezőbe rögzíteni, melyet lehetőség szerint igyekszünk figyelembe venni.
 2. Szolgáltatásunk saját, szolgáltató általi szállítással egyenlőre Budapest területén elérhető. Magyarország egyéb területeiről érkező rendelések esetén a házhozszállítást a LOTTE Kft.-vel, a GLS Hungary Kft. szerződött partnerével tudjuk biztosítani, a rendelés feladásakor érvényes díjszabásuk figyelembevételével. Ebben az estben gyorsan romló élelmiszereket, illetve a vonatkozó előírásokban meghatározott egyes termékcsoportokat nem áll módunkban kiszállítani.
 3. Nem budapesti szállítási cím esetén a rendelés leadásával a felhasználó önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy a szállítás teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, telefonszám, szállítási cím (irányítószám, helyiség, utca, házszám, emelet/ajtó)), az adatkezelési irányelvek megtartásával, a LOTTE Kft. részére a szolgáltató átadja.
 4. Az áru összekészítése a lehető legnagyobb gondossággal történik, a csomagolás, tárolás, szállítás, hűtés mind megfelel a higiéniai és élelmiszerbiztonsági szempontoknak.
 5. Göngyöleget sajnos nem áll módunkban visszavenni a futárok által.
 6. Saját, szolgáltató általi szállítás estén a fizetés a megrendelés átadását követően történik, a futárnak, készpénzben; az átvett termékek ellenőrzését követően. GLS futár igénybevétele esetén előre utalással a Feribá Kft. (szolgáltató) bankszámlájára a felhasználónév és a rendelésszám közleményben való feltüntetésével, vagy utánvétkezelési díj felszámítása ellenében a GLS futárnak készpénzben; az átvett termékek ellenőrzését követően.
 7. A weboldalon szereplő szeszes italok és egyéb jogszabályban meghatározott termékek kizárólag 18. életévet betöltött személyeknek értékesíthetőek, így kérjük, hogy amennyiben ilyen terméket rendel, mindig legyen egy 18. életévét betöltött személy jelen a csomagok átvételekor, hiszen a futár ellenőrzi az átvevő életkorát és megtagadhatja a rendelés vagy annak egy részének átadását. Azonban a kiszállítási díj ezekben az esetekben is kifizetendő.

 

7.Partnerekre vonatkozó rendelkezések

 

 1. A Partnerekre a jelen ÁSZF-en felül a Szolgáltatóval kötött Együttműködési Szerződés, mint egyedi szerződés az irányadó.

 

 1. Regisztráció, nyilvántartás

 

 1. A Partner webáruházban történő regisztrációját közvetlenül a Szolgáltató végzi el. Tehát ha a Partner úgy dönt, hogy termékeit, szolgáltatását a honlapon el kívánja helyezni, akkor ezt a szándékát jeleznie kell a Szolgáltató felé az 1. pontban feltüntetett valamelyik elérhetőségen, aki ezt követően e-mail vagy telefon útján felveszi a Partnerrel a kapcsolatot, majd a bekért adatok alapján megküldi az egyedi szerződés tervezetét. A megállapodás kondícióit az egyedi szerződés tartalmazza.

 

 1. A Szolgáltató által küldött e-mail alapján a Partner a következő adatokat köteles megadni a sikeres regisztrációhoz: email cím, felhasználónév. Ezt követően a rendszer egy automatikus üzenetet küld a megadott email címre, amelyen keresztül egy jelszót tud magának beállítani a Partner.

 

 1. A Partnernek a meg kell jelenítenie a feltöltött termék vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait. Ezzel együtt a Partner a termék és/vagy szolgáltatás feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználó sikeres vásárlása esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a Szolgáltatónak, aki a szállításról maga gondoskodik. Partner kötelezettséget vállal, hogy az általa forgalmazott termékek ára nem lehet magasabb, mint a saját vagy általa bármely más weboldalon szereplő ugyanazon termékek áránál.

 

 1. A Partner a szolgáltatás igénybevételét követően díjfizetésre köteles, illetve az ehhez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 7 napon belül köteles a Szolgáltató felé jelezni. Ellenkező esetben Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése (díjfizetési kötelezettség) esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Partnerre áthárítani. Partner a Szolgáltatóval való megállapodást követően óvadék fizetésére, illetve a weboldalon eladott minden egyes termék után jutalék fizetésére köteles. Az óvadék és a jutalék fizetésének feltételeit az egyedi szerződés tartalmazza.

 

 1. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges hardver- és szoftvereszközök biztosítása a Partner feladata, azok hiányosságai, nem megfelelő működése és működtetése esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 1. Regisztrációját bármely Partner törölni tudja e-mailen keresztül az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Ebben az esetben a partnert inaktiváljuk és adatait 10 évig megőrizzük. 10 év elteltét követően a Partner adatait véglegesen töröljük a rendszerből.

 

 1. Szolgáltatás díja

 

 1.  A Partnernek a weboldalon megjelenített tartalmakért megbízási díjat köteles fizetni, melynek feltételeit egyedi szerződés rendezni.

 

 1. Partner csak abban az esetben veheti igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, miután a Szolgáltató által számlázott díjat az esedékességkor megfizette.

 

 1. A díj megfizetésének elmaradása esetén Szolgáltató a Partner által feltöltött termékeket, szolgáltatásokat inaktiválja, ezáltal a www.feriba.hu oldal Felhasználói számára elérhetetlenné válnak, de a Partner hozzáférését saját fiókjához nem függeszti fel és hirdetéseit nem is törli a rendszerből. (bővebben a lásd: 7.5. pont)

 

 1. A Partner által a honlapon elhelyezett termék és szolgáltatás egyéb követelményei

 

 1. A honlapon elhelyezett termék és szolgáltatás esetében nem szerepelhet olyan tartalom, amely
  • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül,
  • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
  • erőszakra, jogsértésre buzdít, illetve mások személyét vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz,
  • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint másik lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezést tartalmaz,
  • amely a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak szól és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermekeket vagy fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be, tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlásra ösztönözzék,
  • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul),
  • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak nyilvánvalóan nem megfelelő adatokat tartalmaz,
  • nyilvánvalóan sérti a honlap Felhasználóinak jogait,
  • olyan árukat reklámoz, melynek előállítása vagy forgalomba hozása, illetve reklámozása jogszabályba ütközik,
  • fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása,
  • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ.

 

 1. Partner tudomásul veszi, hogy a weboldalon általa elhelyezett adatok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint a jogszabályba ütköző tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

 

 1. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azonban jogszabálysértés esetén jogában áll, hogy a 7.4.1. pontba ütköző hirdetéseket a Partner előzetes értesítése nélkül törölje, illetve jogosult arra, hogy előzetes értesítés nélkül Partnerrel szemben szolgáltatásait szüneteltesse vagy megszüntesse.

 

 1. A termékek vagy szolgáltatások megjelenésének felfüggesztése - de ez esetben a Partnert függesztjük fel és nem a hirdetéseit.

 

 • Szolgáltató jogosult az egyedi szerződés megszűnése nélkül egyoldalúan dönteni a Partner inaktiválásáról, ha Partner az egyedi szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Ha a Partner a felfüggesztés okát a felfüggesztés időpontjától számított 30 napon belül megszünteti, abban az esetben Szolgáltató az inaktiválást megszünteti és a hirdetések megjelenését továbbra is biztosítja a jelen szerződésben és az egyedi szerződésben meghatározottak szerint. Az inaktiválás alatt Partner a hirdetési díjat (vagy annak arányos részét) nem követelheti vissza, továbbá ha az inaktiválás okát Partner 30 napon belül nem hárítja el, Szolgáltató az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondja, és Szolgáltató hirdetéseit a szerverről eltávolítja, így azok véglegesen törlésre kerülnek. Ebben az esetben Partner tudomásul veszi, hogy a hirdetéseinek törlésével kapcsolatos esetleges adatvesztések miatt semmiféle igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

 

8.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

A weboldalon csak azok a termékek vásárolhatóak meg, amiket a Partnereink forgalmaznak, árusítanak.

 

 1. A weboldalon megvásárolható termékek a főmenüben, kategóriák alá sorolva találhatóak meg, valamint bizonyos kiemelt termékek a főoldalon is.

 

9.Fizetési feltételek

 

 1. Partner a weboldalon való megjelenésével kapcsolatos díjakat az egyedi szerződés alapján köteles Szolgáltató részére teljesíteni.

 

 1. Felhasználó a megrendelésének ellenértékét a termék(ek) kiszállítását követően készpénzben köteles rendezni a futárral, illetve az ÁSZF 6. pontjában részletezett speciális esetben, a szolgáltató bankszámlájára történő előre utalással. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

10.A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

 

10.1.A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó. A jogszabály itt érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

 

11.Megrendelések feldolgozása és teljesítése

 

11.1.A megrendeléseket a Szolgáltató dolgozza fel a megrendelést leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül.

 

11.2.Minden online rendelésről haladéktalanul, e-mailben visszaigazolást küldünk, ami azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. A visszaigazoló e-mail minden, a rendeléssel kapcsolatos információt tartalmaz (6. pont. A rendelés „státusza” annak feldolgozása során folyamatosan változik, ezt jelezzük a regisztrált felhasználóknak, bejelentkezét követően a Profilom menüpont alatt a Rendeleéseim fül alatt. Ha bármilyen kérdés merülne fel, hívja az ügyfélszolgálatot, vagy írjon e-mailt. Az elektronikus levelet fogadó szolgáltató esetleges technikai problémáiból, továbbá a megrendelő regisztráció során tévesen megadott adataiból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk.  A telefonos megrendelés esetében az ügyfélszolgálat visszaolvassa a megrendelést ellenőrzés képpen.

 

11.3.A megrendelt termékek kiszállítását a Szolgáltató és kiszállító partnerei végzik a vevő által megadott szállítási címre. Szolgáltató a kiszállító partnerei teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesítne. (bővebben a 6,- 7. pontban)

 

11.4.Áru átvételekor az Ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a számlán feltüntetett termékek egyeznek-e a csomagban található termékekkel. Abban az esetben, ha a számlán szereplő termék nem található a csomagban, akkor az Ügyfél köteles a számlára írásban rávezetni reklamációját.

 

11.5.Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon megvásárolt bizonyos termékekre a Partner vállal szavatosságot és jótállást a 151/2003 (IX.22) Kormány rendelet alapján. (bővebben a 12. pontban)

 

11.6. Csak bizonyítottan hibás termék kerül kicserélésre.

 

11.7.A küldemény átvételekor az Ügyfél köteles meggyőződni a csomagolás sértetlenségéről. A küldemény bármilyen feltételezett sérülése esetén ne vegye át az árut vagy vetessen fel jegyzőkönyvet a reklamáció, kárrendezés céljából és ezt haladéktalanul jelezze a Szolgáltatónak.

 

12.Elállási Tájékoztató

 

12.1.Az Elállási jog gyakorlása a Felhasználót közvetlenül a Partnerrel szemben illeti meg az alábbi szabályok szerint:

 

12.2.Elállási jog, átvétel megtagadása

 

 1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

 1.  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

 

 1.  A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, sem a Szolgáltató, sem a Partner nem vállalja e költség viselését.

 

 1.  Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Partner azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

 1. Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

 

 1.  Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

 1. Partner a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére.

 

 1. Partner a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 1. Partner köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Partner részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Partner részére.

 

 1. A visszatérítést Partner mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén, illetve közvetlenül a Partner felé írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.

 

 1. Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

 

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 1.  Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. 

 

 1. Az elállási jog kizárólag azon vevőket illet meg, akik fogyasztónak minősülnek. A fogyasztó fogalma a 2. pontban található. Az elállási jog tehát nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

 

 1. A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

 

 

13.Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

13.1.Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon vásárolt termékekre vonatkozó fogyasztói jogokat (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás) közvetlenül az adott Partnernél érvényesítheti.

 

13.2.Kellékszavatosság

 

 1. Ön a termék hibás teljesítése esetén az adott Partnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

 1. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Partner adott okot.

 

 1. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Partnerrel. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 1. Felhívom a figyelmét, hogy Ön kizárólag a Partnerrel (vállalkozással), azaz azzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, akitől a terméket vette.

 

 1. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott Partner vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

13.3.Termékszavatosság

 

 1. Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

 1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 12.2.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 1.  Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 1. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

13.4.Jótállás

 

 1. Hibás teljesítés esetén meghatározott termékek esetében a Partner jótállásra köteles. A jótállással kapcsolatban kérjük, hogy érdeklődjön az adott Partner valamelyik elérhetőségén.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a Partner vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 1. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 12.2. és a 12.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

 

14.Vegyes rendelkezések

 

14.1.Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon szereplő szeszes italok és egyéb jogszabályban meghatározott termékek kizárólag 18. életévet betöltött személyeknek értékesíthető.

 

14.2.Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

14.3.Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

14.4.Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

14.5.Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a 4.4. pont az irányadó.

 

15.Panaszkezelés rendje

 

15.1.A weboldal célja, hogy mind a Partner, mind a Felhasználó valamennyi megrendelését, igényét megfelelő minőségben, a Partner és a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti.

 

15.2.Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak.

 

15.3.Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

15.4.A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

 

15.5.Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

              Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

              Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

              Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

              GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

              Központi telefonszám: +36 1 459 4800

              Faxszám: +36 1 210 4677

              E-mail: nfh@nfh.hu

 

15.6.Békéltető testülethez fordulás: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

                A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488-21-31

 

15.7.Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője garantálja a személyes megjelentését, illetve együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

 

15.8.Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

16.Adatvédelem

 

16.1.Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.feriba.hu/adatvédelem

 

17.Szerzői jogok

 

17.1.Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.feriba.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

 

17.2.Az áruházban található tartalom a Szolgáltató, azaz a Feribá Kft. szellemi tulajdona.

 

17.3.Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

17.4.Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

17.5.A www.feriba.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 

17.6.A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok alapján követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

17.7.A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A termékadatokat és a termék fotók elkészítéséhez az árucikkeket a partnerek biztosították, melyeket a Feribá Kft üzleti és marketing célokra szabadon felhasználhat + felelősséget nem vállal.

 

18.Vonatkozó jogszabályok

 

18.1.Magyarország Alaptörvénye

 

18.2.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

18.3.Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

 

18.4.Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 

18.5.A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

 

18.6.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 

18.7.A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

 

A Weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

 

 

Budapest, 2015. október 1.

 

 

Feribá Kft.